• രക്ത പരിശോധനാ ക്യാംപ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉപ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.